Golfclub Houtrak

{alt_text}

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws & mededelingen


Golfclub Houtrak klaar voor hercertificering GEO in 2020

Waar staat GEO voor, hoe was het ook weer?
Op initiatief van de Europese Golf Associatie (EGA) is een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders en haar bespelers te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu.
Het behelst het planmatig beheer van het groen en milieu op en om de golfbaan. Enkele jaren later is dit op Europees niveau verder uitgebouwd tot GEO wat staat voor Golf Environmental Organization.
GEO heeft als doel de golfindustrie te versterken door het ondersteunen van golfclubs en golfbaan-exploitanten bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin zij opereren. Golfbanen vormen een belangrijk ecologisch element voor hun omgeving; golfbaaneigenaren hebben een bijzondere verantwoordelijkheid t.a.v. het verbeteren van het milieu en het stimuleren van een meer duurzame levensstijl.

Duurzaam beheer op een golfclub wordt pas echt een succes als het bestuur pal achter duurzaamheid staat en een gemotiveerd team de uitdaging aanpakt.
Internationaal wordt GEO erkend door onder meer de Europese Tour, de reeds genoemde EGA, de Royal & Ancient of St. Andrews en de European Golf Course Owners Association (EGCOA). In Nederland wordt toekenning van het GEO-certificaat ondersteund en gefaciliteerd door de NGF. Golfclub Houtrak heeft dit GEO-certificaat al behaald in 2010.

Wat behelst het GEO-certificaat?
Een GEO-certificaat wordt toegekend wanneer een golfbaaneigenaar kan aantonen dat hij op alle belangrijke aspecten van beheer en ontwikkeling van zijn baan voldoet aan door GEO gestelde eisen. GEO heeft zes aandachtsgebieden gedefinieerd, waarbinnen gedetailleerde criteria zijn ontwikkeld, waaraan de beheerder wordt getoetst. De 6 aandachtsgebieden zijn:

1. Landschap en ecosysteem
Golfterreinen zijn grote, natuurlijk ingerichte ruimtes die onderdak bieden aan meerdere habitattypen met karakteristieke flora en fauna. Dit is een goede reden om de ecosystemen op het golfterrein te beschermen en te verbeteren.

2. Water
Water is één van de meest delicate onderwerpen bij het management van golfbanen. Het is belangrijk een verantwoord watermanagement na te streven. Dit geldt zowel voor de kwaliteit als de kwantiteit van het water. Het op Houtrak gebruikte water voor besproeiing van greens en tees wordt geheel onttrokken uit het boezemwater van waterschap Rijnland.

3. Energie en energiebronnen
Van golfbaanexploitanten wordt verwacht dat zij laten zien actief bezig te zijn met het verbeteren en verduurzamen van hun energieverbruik en het zoeken naar alternatieve energiebronnen. Zo wordt bij Houtrak het gebruik van zonnecollectoren momenteel bestudeerd.

4. Materiaal en ketenbeheer
Door het bij voorkeur gebruiken van duurzame producten en leveranciers kan de golfclub laten zien maatschappij- en milieuvriendelijke maatregelen breed toe te passen. Gepoogd wordt bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren.

5. Milieukwaliteit
Golfbaaneigenaren kunnen de kwaliteit van lucht, water en aarde verbeteren. Aandacht voor afvalwater, voor het gebruik van schadelijke materialen en preventie van vervuiling zijn van groot belang om de milieukwaliteit te verbeteren. Goede afvalverwerking (plastic in de baan!) is een punt van aandacht.

6. Mens en Maatschappij
Golfbanen spelen een rol in de maatschappij. Zij kunnen hun sociale en economische waarden ventileren om op die manier een voorbeeld te geven voor een meer duurzame manier van leven, werken en spelen. Een belangrijk uitgangspunt is dat golf een meerwaarde levert voor zowel maatschappij als leefomgeving.

Rol GEO-commissie
Binnen de GEO-commissie o.l.v. Ton Stern zijn alle activiteiten gericht op het voortzetten en verder ontwikkelen van de GEO-certificering. De commissie is druk bezig geweest om alle vanuit de Schotse organisatie gestelde vragen, via een speciale GEO-website OnCourse, te beantwoorden. De benodigde documentatie m.b.t. het beheer van het golfterrein is aanzienlijk en vereiste veel manuren. Deze verdienen zich echter grotendeels terug omdat we nu ook m.b.t. wet- en regelgeving van o.a. de flora en fauna, alles goed gedocumenteerd in kaart hebben gebracht. Zodoende is golfclub Houtrak bezig voor de certificeringsaudit in begin 2020.

GEO-commissie
Ton Stern
Marcel Taverne
Nico Wognum